Unescovandra vid Drottningholm
Unescovandra vid Drottningholm
Unescovandra vid Drottningholm
Unescovandra vid Drottningholm
Visa hela bilden
Minimera bilden

Unescovandra vid Drottningholm

En promenad genom Drottningholms slottspark ger variation. Från en strikt formträdgård med en vattenparterr till en friare engelsk park med dammar och ett intimare boské-kvarter. Trädgårdstraditionen går tillbaka till Johan III:s tid vid 1500-talets slut.

Unescovandringen vid det kungliga Drottningholms fantastiska omgivningar låter dig glida iväg i drömmarnas land. Vi "förflyttar" oss till 1600-talets slut och drottning Hedvig Eleonora. Under ledning av slottsarkitekterna Nicodemus Tessin d ä och d y tar hon initiativ till barokträdgården. Trädgården som ligger i anslutning till slottet, är omgärdat av fyrradiga lindalléer. Arkitekterna inspirerades av nyanlagda slottsträdgårdar i Frankrike där idealet var strikt, tuktat och symmetriskt.

Förutom inramningen av lindalléer omfattar barockträdgården broderiparterren närmast slottet, som utgjordes av ett rikt komponerat mönster av klippta buxbomhäckar och färgat grus. Därefter den något högre belägna vattenparterren med 12 mindre fontäner och Herkulesfontänen i centrum, kaskader och boskéerna och som fond den stora boskén kallad Stjärnan.

Barockträdgården förföll under 1800-talet men restaurerades på 1950–60-talen på initiativ av Gustav VI Adolf.

Vid mitten av 1700-talet anlades trädgården runt Kina slott. Vid denna tid började man överge det strikta trädgårdsidealet för en mer naturlig park. Drottning Lovisa Ulrika tog intryck av de nya idéerna och lät Kina slotts arkitekt, Carl Fredrik Adelcrantz, plantera kastanjealléerna runt Kina som siktgator ut i landskapet.

Boskéerna öster om slottet planerades som bersåer, med stora burar, voljärer, för bland annat exotiska fåglar. En av dessa burar finns kvar men i mycket förändrat skick. Bortom boskéerna anlades ett menageri. Kvar i dag finns endast en damm. Bakom slottet tar en svensk blandskog vid och vilket ger området en "vild" och naturromantisk inramning.

Engelska parken
När Gustav III övertog Drottningholm år 1777 ville han införliva det nya parkidealet från England, den naturliga landskapsparken, i slottsparken. Fredrik Magnus Piper, som studerat det engelska trädgårdsidealet på plats, fick 1780 i uppdrag att skapa en sådan anläggning norr om barockträdgården.

Den engelska parken består av två dammar med kanaler, öar och vackra broar, stora gräsmattor samt träd i alléer och dungar. Runt hela parken slingrar sig promenadvägar och genom den sträcker sig siktgator, som ger utblickar och vyer över landskapet. Avslutningsvis vandrar vi på Kärlekens stig tillbaka ner mot slottet.